اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت تولید منابع تغذیه الکترونیک برگزار گردید…

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه تولید منابع تغذیه الکترونیک در تاریخ  1396.05.24در ساعت 15با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید….