اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت توس ومتک برگزار گردید…

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت توس ومتک در تاریخ 1396.06.05در ساعت 15با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید….