اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت توسعه کشت ذرت برگزار گردید…

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت توسعه کشت ذرت در تاریخ  1396.02.16 در ساعت 15با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید….