اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت توسعه آب و گاز ایران برگزار گردید…

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت توسعه آب و گاز ایران در تاریخ 1395.08.04در ساعت 14 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید….