اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت توان پژوهان فناور پاسارگاد برگزار گردید…

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت توان پژوهان فناور پاسارگاد در تاریخ 1395.07.06در ساعت 14 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید….