اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت تهران آزود برگزار گردید…

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت تهران آزود در تاریخ 1396.09.29در ساعت 14با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید….