اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت تله مکانیک ایران برگزار گردید…

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت تله مکانیک ایران در تاریخ 1395.06.15 در ساعت 10 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید….