اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت ترنم سبز زاینده رود برگزار گردید…

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت ترنم سبز زاینده رود در تاریخ 1395.09.07در ساعت 10 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید….