اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت تدارکات صنایع ایران برگزار گردید…

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت تدارکات صنایع ایران در تاریخ 1395.09.17در ساعت 14 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید….