اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت تجارت پاسارگاد برگزار گردید…

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت تجارت پاسارگاد در تاریخ 1396.07.25در ساعت 14با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید….