اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت بهین انرژی سرآمد برگزار گردید…

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت بهین انرژی سرآمد در تاریخ 1395.07.25در ساعت 9 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید….