اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت بلند پایه برگزار گردید….

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت بلند پایه در تاریخ 1395.02.29 در ساعت 13 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید….