اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت بسته بندی محب قزوین برگزار گردید….

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت بسته بندی محب قزوین  در تاریخ 1394.12.01در ساعت 10 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید