اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت برچینکار برگزار گردید…

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت برچینکار در تاریخ 1395.07.06در ساعت 10 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید….