اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت بازرگانی منان برگزار گردید…

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت بازرگانی منان در تاریخ 1396.08.24در ساعت 15با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید….