اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت بازرگانی قائم تجارت امین برگزار گردید….

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت بازرگانی قائم تجارت امین در تاریخ 1395.03.17 در ساعت 10 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید….