اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت بازرگانی اصغر بخشنده برگزار گردید…

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت بازرگانی اصغر بخشنده در تاریخ 1395.08.08در ساعت 14 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید….