اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت بازرگانی آقای موسوی برگزار گردید….

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت بازرگانی آقای موسوی در تاریخ 1395.04.27 در ساعت 14 با حضور مدیرعامل آن شرکت برگزار گردید….