اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت ایران ناژو برگزار گردید…

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت ایران ناژو در تاریخ 1395.05.13 در ساعت 10 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید….