اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت ایران اگزوز برگزار گردید….

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت ایران اگزوز  در تاریخ 1394.09.08در ساعت 10:30با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید