اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت ایده گستر درمان برگزار گردید….

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت ایده گستر درمان در تاریخ 1395.02.14 در ساعت 11 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید….