اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت انتقال داده های آسیا تک برگزار گردید…

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت انتقال داده های آسیا تک در تاریخ 1395.08.01در ساعت 14 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید….