اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت امید آرمان کردستان برگزار گردید….

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت امید آرمان کردستان در تاریخ 1394.10.30در ساعت  10 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید