اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت ارتباط سازان پیشرو تکنما برگزار گردید…

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت ارتباط سازان پیشرو تکنما در تاریخ  1396.05.22در ساعت 15با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید….