اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت ارتباطات پژواک صفی برگزار گردید….

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت ارتباطات پژواک صفی در تاریخ 1395.01.31 در ساعت 15 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید….