اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت آهاب برگزار گردید…

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت آهاب در تاریخ 1395.07.25در ساعت 11 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید….