اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت آماده لذیذ برگزار گردید….

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت آماده لذیذ در تاریخ 1394.11.20در ساعت 14 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید