اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت آسیا ژوله برگزار گردید….

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت آسیا ژوله در تاریخ 1394.10.06در ساعت  9 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید