اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت آذر تاب جی برگزار گردید…

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت آذر تاب جی در تاریخ 1395.07.27در ساعت 10 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید….