اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت آتین مهر فرهاد برگزار گردید….

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت اتین مهر فرهاد  در تاریخ 1394.12.02در ساعت 9 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید