اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه شرکت آبرون الکترونیک سپاهان برگزار گردید….

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت آبرون الکترونیک سپاهان در تاریخ 1395.04.28

در ساعت 12.30 با حضور مدیرعامل آن شرکت برگزار گردید….