اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه تعاونی کشاورزی مرغداران گوشتی قم و حومه برگزار گردید…

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه تعاونی کشاورزی مرغداران گوشتی قم و حومه در تاریخ 1395.09.29در ساعت 12 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید….