اخبار رتبه بندی

جلسه ارزیابی اولیه آقای نویان برگزار گردید…

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت آقای نویان در تاریخ 1395.06.28 در ساعت 12:30با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید….