اخبار رتبه بندی

جلسه ارایه رتبه شرکت معادن سرمک برگزار گردید…

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت معادن سرمک  در تاریخ 1394.07.18در ساعت  10 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید