اخبار رتبه بندی

جلسه ارایه رتبه اولیه شرکت پلیمر کرمانشاه برگزار شد…

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه  شرکت پلیمر کرمانشاه  در تاریخ 1394.03.16  در ساعت 10:00 با حضور مدیر عامل و مدیران ارشد آن شرکت برگزار گردید