اخبار رتبه بندی

جلسه ارایه اولیه رتبه بندی شرکت مدیسا طب درمان برگزار گردید…

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت مدیسا طب درمان در تاریخ 1394.07.21در ساعت  14با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید