نحوه ارائه مدارک

مستندات تهیه شده بایستی به صورت توضیح داده شده در متن ذیل و به صورت اسکن شده در قالب CD به دبیرخانه تحویل گردد.

توجه داشته باشید نام CD ، نام  شخص حقیقی به صورت فارسی باشد و هر یک از آیتم ها در یک پوشه جدا قرار گیرد و نام پوشه به صورت فارسی همراه با شماره آیتم درج گردد.

“توجه و یادآوری بسیار مهم”

هر یک از مستندات زیر بخش مشخصی از امتیاز را در مدل 100 امتیازی رتبه بندی بوجود می آورند و عدم ارایه هر یک از مستندات زیر سبب از دست رفتن فرصت رتبه بندی برای متقاضی نمی گردد، بلکه تنها امتیاز آن معیار خاص و در بدبینانه ترین حالت امتیاز مربوط به معیارهای مرتبط با آن کسر خواهد شد.

به عنوان مثال: در صورتی که متقاضی واردات ندارد تنها امتیاز مربوط به واردات را از دست می دهد و به این ترتیب نیست که به صورت کلی رتبه بندی نگردد.

یا در صورت عدم ارایه مفاصا حساب مالیاتی 2 امتیاز مربوط به این بخش از متقاضی کسر می گردد و سایر امتیازات با توجه به مستندات ارایه شده توسط متقاضی به تناسب ارایه خواهد شد.

 ————————————————————————————————— 

شرح مدارک مورد نیاز جهت شرکت در طرح ملی رتبه بندی اشخاص حقیقی

 دانلود مدارک فرم ثبت نام