نحوه ارائه مدارک

مستندات تهیه شده بایستی به صورت توضیح داده شده در متن ذیل و به صورت اسکن شده در قالب CD به دبیرخانه تحویل گردد. 

توجه داشته باشید نام CD ، نام شرکت یا شخص حقیقی به صورت فارسی باشد و هر یک از آیتم ها در یک پوشه جدا قرار گیرد و نام پوشه به صورت فارسی همراه با شماره آیتم درج گردد.

 

"توجه و یادآوری بسیار مهم"

هر یک از مستندات زیر بخش مشخصی از امتیاز را در مدل 100 امتیازی رتبه بندی بوجود می آورند و عدم ارایه هر یک از مستندات زیر سبب از دست رفتن فرصت رتبه بندی برای متقاضی نمی گردد، بلکه تنها امتیاز آن معیار خاص و در بدبینانه ترین حالت امتیاز مربوط به معیارهای مرتبط با آن کسر خواهد شد.

به عنوان مثال: در صورتی که شرکتی واردات ندارد تنها امتیاز مربوط به واردات را از دست می دهد و به این ترتیب نیست که به صورت کلی رتبه بندی نگردد.

یا در صورت عدم ارایه مفاصا حساب مالیاتی 2 امتیاز مربوط به این بخش از متقاضی کسر می گردد و سایر امتیازات با توجه به مستندات ارایه شده توسط متقاضی به تناسب ارایه خواهد شد.

 ————————————————————————————————— 

شرح مدارک مورد نیاز جهت شرکت در طرح ملی رتبه بندی اشخاص و شرکت های تعاونی

مدارک فرم شماره 1 – ثبت نام اولیه

مدارک فرم شماره 2 – مدارک تکمیلی