اخبار رتبه بندی

بررسی و ارزیابی رتبه اولیه شرکت سهند پولاد صورت گرفت…

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت سهند پولاد  در تاریخ  1394.01.29  در ساعت 10:00 با حضور مدیران ارشد آن شرکت برگزار گردید