اخبار رتبه بندی

بررسی و ارزیابی اولیه شرکت پتروشیمی فارابی صورت گرفت…

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت پتروشیمی فارابی در تاریخ 1394.05.04در ساعت 12:00 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید