اخبار رتبه بندی

بررسی و ارزیابی اولیه شرکت نورصرام پویا صورت گرفت…

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت نورصرام پویا در تاریخ 1394.05.18در ساعت 13:30 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید