اخبار رتبه بندی

بررسی و ارزیابی اولیه شرکت فرش افشار زرینه صورت گرفت…

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت فرش افشار زرینه در تاریخ 1394.05.05در ساعت 14:00 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید