اخبار رتبه بندی

بررسی و ارزیابی اولیه شرکت آرد زرین خوشه صورت گرفت…

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه  شرکت آرد زرین خوشه در تاریخ 1394.05.03در ساعت 10:00 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید