اخبار رتبه بندی

بررسی و ارزیابی اولیه شرکت اوزان صورت گرفت…

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه شرکت اوزان در تاریخ 1394.05.11در ساعت 11:00 با حضور مدیران آن شرکت برگزار گردید