اخبار رتبه بندی

بررسی و ارزیابی اولیه شرکت آریا همراه سامانه صورت گرفت…

جلسه رتبه بندی و ارایه رتبه اولیه  شرکت آریا همراه سامانه  در تاریخ 1394.03.04  در ساعت 14:00 با حضور مدیران ارشد آن شرکت برگزار گردید