ردیف انواع رتبه بندی تالیف قانونی
1 رتبه بندی کارت بازرگانی -حقوقی متن تبصره 2 بند 3 ماده 10 آیین نامه اجرایی قانون مقررات واردات و صادرات مصوب 89/03/08 هیات وزیران
“ اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن ایران و تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظفند براساس دستورالعملی که ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه تهیه و به تأیید وزیران عضو کمیسیون ماده (1) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات می‌رسانند؛ اشخاص و شرکتهای تعاونی را رتبه‌بندی نمایند. کارت‌ بازرگانی بر اساس رتبه‌بندی یادشده با رعایت سایر شرایط برای مدت بیش از یک سال تا پنج سال قابل تمدید خواهد بود.”
2 رتبه بندی کارت بازرگانی -حقیقی
3 رتبه بندی عضویت اتاق- حقوقی در اجرای مفاد بند الف و تبصره 2 ماده 9 قانون اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی جمهوری اسلامی ایران مصوب یازدهم اسفند ماه 1369 و اصلاحی پانزدهم  آذرماه 1373،دستور العمل وحدت رویکرد صدور کارت عضویت اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی ایران در تاریخ 94.10.26 به شرح زیر مصویب هیات رئیسه اتاق رسیده است.
” اعتبار کارت عضویت یکسال می باشد ،اتاق ها می توانند بر اساس رتبه بندی انجام شده توسط مرکز رتبه بندی اتاق ایران کارت های عضویت با اعتبار 2،3 و یا 5 سال صادر نمایید”
4 رتبه بندی عضویت اتاق- حقیقیی
5 ارزیابی صلاحیت و توان داخلی این رتبه بندی عطف تبصره ماده 5 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم منتشره در شماره 19658 مورخ 91/09/06 روزنامه رسمی که مقرر داشته صلاحیت شرکتهای ایرانی با توجه به رتبه­ بندی اعلام شده از سوی اتاق بازرگانی توسط دستگاههای ذیربط تعیین ­میشود؛ صورت می پذیرد.