اخبار رتبه بندی

افتتاح دفتر مرکز رتبه بندی در اتاق اصفهان؛ فعالان اقتصادی استان اصفهان رتبه بندی می شوند

با افتتاح دفتر مرکز رتبه بندی در اتاق اصفهان،فعالان اقتصادی استان مورد ارزیابی قرار می گیرند.

به گزارش روابط عمومی اتاق اصفهان،«محمدگوهریان»دبیرکل اتاق اصفهان در جلسه افتتاح این دفتر و  معرفی فعالیت های این دفتر به نخستین گروه 25 نفره اعضای اتاق گفت:راه اندازی مرکز رتبه بندی اتاق ایران  در اتاق اصفهان با هدف سنجش فعالان اقتصادی از منظر کارشناسی است.وی افزود:متاسفانه در نظام اقتصادی ایران منابع و تسهیلات بر اساس رتبه بندی و جایگاه فعالان اقتصادی تقسیم بندی نمی شود.گوهریان تصریح کرد:دفتر رتبه بندی اعضای اتاق بازرگانی در ساختمان اداری شماره یک مستقر شده و فعالان اقتصادی می توانند با تکمیل مدارک خود در این طرح شرکت کنند.

«فرید شکرخدایی» مسوول رتبه بندی اتاق بازرگانی ایران در این جلسه گفت:این رتبه بندی به منظور پاسخ گویی به نیازهای تمامی ذینفعان بدنه اقتصادی کشور با توجه به حوزه فعالیتی متقاضی و با هدف ایجاد تمایز بین فعالان اقتصادی و تسهیل روابط تجاری و بهبود مستمر محیط کسب و کار از طریق یکی از مدل های رتبه بندی طراحی شده توسط مرکز ملی رتبه بندی صورت می پذیرد. به صورت کلی هسته اصلی تمام رتبه بندی ها شامل جمع آوری داده های مالی، مدیریتی، قانونی و حقوقی مربوط به سه سال اخیر از متقاضیان بوده است.وی افزود:طرح رتبه بندی از سال 85 مطرح و از سال 90 در اتاق ایران به اجرا درآمده است.وی توجه ویژه به نگاه سیستمی ،نظام ها و مدل های بین المللی رتبه بندی  مقررات و قوانین داخلی و اهداف توسعه ای و افق 1404 را  ادامه