اطلاعیه مرکز ملی رتبه بندی

موضوع: جمع بندی نظرات متقاضیان رتبه بندی شده و اطلاع رسانی آخرین ویرایش مدل رتبه بندی 

 

همان گونه که مستحضرید، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران عطف تکالیف متعدد قانون������ خویش ����������������سب�������������������� به رتبه بندی اعضا از فروردین ماه 1390 اقدام می نماید.

این رتبه بندی ����امل جمع آوری داده های مالی، مدیریتی، قانونی و حقوقی از متقاضیان بوده و هم اکنون بالغ بر 1000 بن��اه اقتصادی شامل شرکت های تولیدی، خدماتی، بازرگانی و پیمانکاری رتبه بندی شده و گواهی نامه خود را دریافت نموده اند. در نظرسنجی های انجام شده پس از اتمام رتبه بندی، "تمامی متقاضیان" حضور در این طرح را به سایر همکاران خود توصیه نموده و بیش از 95% آن ها نحوه انجام فرایند رتبه ��ندی را "خوب و ��سیار خوب" ارزیابی نموده اند.

همچنین با ��وجه به نظ���� سنجی های انجام شده و با هدف استفاده از نظرات ارزشمند مدیران عامل و مدیران ارشد بنگاه های اقتصادی رتبه بندی  شده آخرین ویرای�� مدل رتببه بندی به شرح زیر اعلام می گردد:

 

new-hooghooghi