وضعیت متقاضیان

اسامی شرکت هایی که در فروردین و اردیبهشت ماه جلسه آنها برگزار شده است

1- شرکت سبحان دارو

2- آروین پژوهان نور

3-آریا حکیم

4- مهر گستر تامین دارو

5- ماشین سازی اراک

6………

7………