این رتبه بندی عطف تبصره ماده 5 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم منتشره در شماره 19658 مورخ 91/09/06 روزنامه رسمی که مقرر داشته صلاحیت شرکتهای ایرانی با توجه به رتبه­ بندی اعلام شده از سوی اتاق بازرگانی توسط دستگاههای ذیربط تعیین ­میشود؛ صورت می پذیرد.